Свържете се с нас:

ул. Акад. Андрей Сахаров 19
9000 Варна, България

Лични данни

Политика за поверителност и защита на личните данни в уебсайта www.kupiv.bg

Моля, прочетете този текст внимателно!

Той съдържа Политиката за защита на личните данни на Потребителите на Сайта на „Купи в България“ и е неразделна част от Условията за ползване на Сайта. В случай че не сте съгласни с Политиката, не можете да използвате Сайта.

„КУПИ В БГ" ЕООД, със седалище и регистриран адрес за кореспонденция в гр.Варна, ул."Акад. Андрей Сахаров" №19 е администратор на предоставяните от Вас лични данни и информация, която се свързва с Вас и може да Ви идентифицира, и която ние събираме от и за Вас, посредством услугите на дружеството и в рамките на дейността на същото. Подобна информация („Лични данни“) бива обработвана в съответствие с условията на настоящата Политика зазащита на личните данни.

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за всички потребители, включително за такива, които използват услугите на Дружеството, без да са регистрирани или абонирани за услуга на Дружеството, както и за такива, които са се регистрирали или са се абонирали за услуги на Дружеството. Услугите на Дружеството не са предназначени за лица под 18 години и целево не се събират лични данни от такива лица.

1. Кои данни са лични данни според Регламент № 2016/679 (ЕС)?

Съгласно приложимите разпоредби на Регламент № 2016/679 (ЕС), личните данни се определят като: "Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

2. Какви ваши данни обработваме?

Дружеството събира:

А) Данни за идентификация: информацията, която предоставяте, за да се регистрирате за услуга на Дружеството, да създадете свой профил, да се абонирате за бюлетин или да отправите запитване. Данните за контакт могат да включват – трите имена, адрес на електронна поща, телефонен номер, постоянен адрес, държава;

Б) Информация, която е нужна при и по повод на сключване на договор с Дружеството: Информация, необходима за сключване на договор, е тази, която се състои от идентификационните Ви данни и служи за удостоверяване на самоличността Ви при встъпване в договорни отношения, което може да включва три имена, граждански номер, детайли от документ за самоличност, адрес за кореспонденция и постоянен адрес, както и определени категории специални данни като семеен статус;

В) Информация за дейността: когато взаимодействате с услугите на Дружеството: Когато осъществявате достъп до или взаимодействате с услугите на Дружеството, ние можем да събираме информация относно тези посещения. „Бисквитки“ и други аналогични технологии също могат да бъдат ползвани за събиране и съхраняване на информация относно ползването на услугите на Дружеството от Ваша страна.

Дружеството не съхранява никаква финансова информация или информация свързана с произход на средства.

Свързани услуги с трети страни: Сайтът на Дружеството включва връзки към уебсайтове на трети страни, които се контролират и поддържат от други дружества, и може да включват реклами или да предлагат друго съдържание.

3. Как използваме вашите лични данни?

Основната причина, поради която събираме данни за Вас, е за да Ви предоставим Услугите на Дружеството и да Ви позволим да взаимодействате с такива услуги.

Данните, които дружеството събира от и за Вас, се използват за:

3.1. Предоставяне на услугите на дружеството;

3.2. Мониторинг, оценяване, анализиране и подобряване на услугите на дружеството, съобразно Вашите очаквания и интереси;

3.3. Повишаване нивото на Вашата удовлетвореност от използване на услугите, които предоставя Дружеството, като Ви предоставяме подходящо и релевантно за Вас съдържание;

3.4. Предлагане качествено клиентско обслужване, да комуникираме с Вас и да отговаряме на запитвания;

3.5. Провеждане на преговори и за изпълнение на договорно правоотношение между Дружеството и Вас;

3.6. Спазване на закона или законовите процедури и/или в изпълнение на искания от обществени и държавни органи;

3.7. С Вашето предварително позволение, да Ви изпращаме (по електронна поща, SMS, телефон,) бюлетини с оферти, промоции и други маркетингови съобщения, свързани с услугите на Дружеството, услуги/продукти на свързани лица и/или партньорски организации, осъществяващи дейност в сферата на недвижимите имоти, включително дружества от групата на „Купи в България“ ООД и брандирани или кобрандирани услуги и функции, провеждани съвместно с партньорска организация или свързано лице;

3.8. С Вашето предварително съгласие, Ви изпращаме маркетингови съобщения, съобразени с индивидуалните Ви критерии и търсения, посредством електронни съобщения.

4. На какво основание използваме вашите лични данни?

4.1. Вашите лични данни се събират основно с цел да Ви бъдат предоставяни Услугите на Дружеството.

4.2. Вашите лични данни могат да се събират също  и с цел да бъдат спазени приложими законови задължения и/или за защита на законните интереси на Дружеството.

4.3. Непредоставянето на такива данни ще означава, че е невъзможно да Ви предложим и/или предоставим Услугите на Дружеството.

4.4 В случаите, в които Вашите данни се събират за маркетингови цели, Вие имате право да не предоставите на Дружеството личните си данни.

5. Как обработваме вашите лични данни?

Сигурността на Вашите данни е приоритет за нас. Личните данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката. Дружеството е взело необходимите административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.

6. Кой има достъп до вашите лични данни?

Дружеството може да споделя Вашите лични данни с:

А) Доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработването и които са надлежно назначени за обработващи лични данни, когато това се изисква от действащото законодателство, доставчици на спомагателни за или поддържащи услугите на Дружеството услуги и в този контекст лица, предоставящи IT услуги, експерти, консултанти, адвокати;

Б) С нашите сврзани дружества в качеството им на администратори или обработващи лични данни;

В) Държавни органи, когато това е разрешено от приложимото законодателство.

7. Предават ли се вашите лични данни зад граница?

Вашите лични данни е възможно да бъдат предавани в държави, което се намират в рамките на Европейското икономическо пространство. При всички случаи, ние гарантираме, че са налице необходимите и подходящи мерки, предназначени за опазване сигурността на Вашите лични данни, които са в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.

8. Какви са вашите права по отношение на личните Ви данни?

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 , който влезе в сила на 25 май 2018 г., наред с други права, имате право по всяко време да:

- получите потвърждение дали вашите лични данни съществуват, да получите копие от тях и да бъде информирани както относно тяхното съдържание, така и относно техния източник, както и право да получите допълнителна информация, посочена в настоящата Политика за защита на личните данни, относно целите на обработването на вашите лични данни, категориите получатели, съществуването на каквото и да било автоматизирано вземане на решения (ако има такова), предвидения период, за който Дружеството ще ги съхранява (където е възможно).;

- проверите точността на вашите лични данни и да поискате тяхното коригиране, актуализиране или изменение;

- поискате изтриването или анонимизирането на вашите лични данни, в случаите в които:

• Данните се обработват в нарушение на приложимото законодателство;

• Дружеството вече не се нуждае от данните за целите, за които са събрани;

• Дружеството има законово задължение да ги изтрие;

• Възразили сте срещу обработването, основано на законен интерес, и не съществуват убедителни законови основания, които се ползват с предимство, да продължи такова обработване;

- поискате от Дружеството да ограничи обработването на вашите лични данни, в случаите, в които:

• оспорвате точността на данните, докато Дружеството не предприеме необходимите мерки за коригирането им или проверка на точността им;

• обработването е незаконосъобразно, но не желаете Дружеството да изтрива Данните;

• Дружеството вече не се нуждае от Вашите лични данни за целите на обработването, но Вие изисквате данните за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

• сте възразили срещу обработването, основано на законен интерес, в очакване на проверка дали Дружеството има убедителни законови основания да продължи обработването.

- възразите срещу обработването на Данните, когато то се основава на законен интерес, включително за маркетингови цели;

- изискате изтриването на Данните без неоправдано забавяне;

- получите електронно копие на Данните („преносимост на данните“), в случаите, в които Данните се обработват с автоматични средства и обработването е или (i) въз основа на вашето съгласие, или е (ii) необходимо за изпълнението на договор с дружеството; и

- подадете жалба до съответния надзорен орган.

Можете да изпратите искането си на адреса, посочен по-долу. В искането си, моля, включете адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.

В допълнение към горното, по отношение на вашите лични данни, използвани от Дружеството за маркетингови цели, можете да изберете по всяко време да не получавате директни маркетингови съобщения. Ако вече не желаете да получавате от нас електронни писма за целите на рекламата и маркетинга за в бъдеще, можете да откажете да получавате подобни електронни писма като следвате инструкциите за отписване в нашите съобщения. Можете също така да изпратите искане на адреса, посочен по-долу.

9. Периоди на съхранение на лични данни

Ние ще пазим Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за защита на личните данни. Във всички случаи, следните периоди на запазване ще се прилагат при обработката на Вашите лични данни за посочените по-долу цели:

Данните, събрани за целите, посочени в Раздел 3, т. 3.1. – 3.8 от настоящата Политика за защита на личните данни, се запазват за времето на предоставяне на услугите на Дружеството или изпълнение на договорното правоотношение с дружеството, като се добави и продължителността на давностния срок съгласно приложимото законодателство след прекратяването на услугите или изпълнението на договора с Дружеството;

В края на периода на запазване Вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани или агрегирани.

10. Актуализиране на настоящата политика за поверителност

Дружеството има право да изменя или актуализира настоящата Политика за защита на личните данни по каквато и да е причина (включително, но не само, промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с такова приложимо законодателство.

11. Контакти

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете се с нас на следния адрес на електронна поща: info@kupiv.bg 

Моля попълнете информацията в полето!

Моля попълнете информацията в полето!

Моля попълнете информацията в полето!

Моля попълнете информацията в полето!

Моля попълнете информацията в полето!

Моля попълнете информацията в полето!


Моля попълнете информацията в полето!


Моля попълнете информацията в полето!

Полетата, маркирани със *, са задължителни за попълване!

Моля попълнете информацията в полето!

Моля попълнете информацията в полето!

Забравена парола

Забравена парола

Моля попълнете информацията в полето!

Вход

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ!

Регистрирай се, за да си ПЪРВИЯТ, който вижда нашите СПЕЦИАЛНИ И ТАЙНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

Когато се регистрирате, ще имате възможност:

  • Да добавяте имоти за продажба/наем;
  • Да запаметявате любимите си имоти;
  • Да поставяте оценка и коментар за нашите брокери;
  • Да получавате първи информация за стартиращи нови проекти на ексклузивните ни партньори преди да излязат на пазара за продажба;
  • Да заявявате критериите си за търсене и да получавате имейли с предложения, отговарящи на критериите Ви, при постъпване на нови оферти в сайта;

Вход Регистрация